Všetko čo potrebujete vedieť o chemických prípravkoch.

Každý záhradník či záhradkár sa počas pestovania ovocia a zeleniny stretol s problémami v podobe chorôb, škodcov a zaburinenia pestovateľskej plochy. S nástupom zmeny klímy sa mení aj ich množstvo, s ktorými sa môžeme stretnúť. Jednou z možností, ako ochrániť plodiny je chemická ochrana. Tá sa vykonáva preventívne (múčnatka, obaľovače) alebo aktuálne (vošky, molice), podľa množstva škodcov. V predajniach sa pritom môžeme stretnúť s prípravkami na ochranu rastlín s kontaktným alebo systémovým účinkom.

Prípravky na ochranu rastlín majú všeobecné označenie ako pesticídy. Pesticídy našli svoje využitie nie len v záhradníctve, ale aj poľnohospodárskej výrobe, lesníctve alebo komunálnej sfére. Pomocou nich sa môže zvýšiť kvalita potravín a následne zisk a znížiť podiel manuálnej práce. Aplikácia však musí byť v odôvodnených prípadoch. Tým sa obmedzí ich plytvaním a zamedzí sa negatívnym dopadom na životné prostredie.

Pesticídy možno rozdeliť podľa biologického účinku na zoocídy, herbicídy, fungicídy, fytohormóny a ostatné.

Zoocídy sú prípravky na ničenie živočíšnych škodcov.

Medzi najznámejších škodcov patria vošky, molice, pásavka, slizniaky, červce a hlodavce. Podľa účinku na jednotlivých živočíšnych škodcov sa zoocídy delia na insekticídy – účinkujú proti hmyzu, ako sú vošky alebo molice, akaricídy – účinkujú proti roztočom a pavúkom, rodenticídy – účinkujú proti hlodavcom, nematocídy – účinkujú proti háďatkám, moluskocídy – účinkujú proti mäkkýšom a slizniakom.

Zoocídy majú kontaktný a systémový účinok. Pri kontaktnom účinku je ošetrená tá časť rastliny alebo plochy, ktorá bola zasiahnutá prípravkom. Vhodné použitie je pri slabom výskyte škodcov. Zoocídy so systémovým účinkom sú vhodné na použitie silne zasiahnutých rastlín škodcami alebo k preventívnemu účinku (obaľovače).

Herbicídy sú prípravky na ničenie burín.

Podľa spôsobu účinku sa delia na kontaktné, kde je zničená časť buriny, ktorá bola zasiahnutá herbicídom, pričom výsledok zásahu je viditeľný do niekoľkých dní. Systémové herbicídy ničia rastlinu ako celok. Po aplikovaní herbicídu je účinná látka rozvedená cievnym systémom do celej rastliny. Rastline tak uschne podzemná aj nadzemná časť. Účinok aplikácie sa prejaví po dvoch týždňoch.

Podľa selektivity účinku sa herbicídy delia na selektívne herbicídy, ktoré účinkujú iba na určitú skupinu rastlín. Najčastejšie rozdelenie je proti jednoklíčnolistovým burinám a dvojklíčnolistovým burinám. Druhú skupinu tvoria totálne herbicídy, ktoré spôsobujú zničenie všetkých zasiahnutých rastlín.

Podľa doby aplikácie sa herbicídy delia na predsejbové – aplikujú sa v dobe, kedy nie sú na pozemku vysiate žiadne plodiny, preemergentné – sú určené na aplikáciu pred vyklíčením semien hospodárskych plodín, postemergentné – sú určené na aplikáciu, keď bola hospodárska plodina vyklíčená alebo vysadená na pozemok.

Fungicídy sú prípravky na ničenie alebo obmedzenie a zastavenie vývinu húb,

ktoré najčastejšie poškodzujú drevo, listy, kvety a plody. Väčšinou sa fungicídy používajú preventívne. Ich účinok spočíva v rozrušení podhubia parazitických húb alebo zabraňujú vyklíčeniu výtrusov. Pri aplikácii treba dbať na správne koncentrácie, vyššie koncentrácie totiž často poškodzujú rastliny.

Fungicídy sa delia na anorganické a organické. Medzi najčastejšie používané anorganické fungicídy podľa účinnej látky patria meďnaté fungicídy, ktoré pôsobia na parazitické huby. Meďnaté fungicídy sa aplikujú napríklad proti kučeravosti listov broskýň, antraknóze orecha, plesni zemiakovej a peronospóre viniča. Druhú skupinu tvoria sírnaté fungicídy, ktoré pôsobia proti všetkým hubám zo skupiny múčnatiek, poprípade proti niektorým hubovým chorobám ako chrastavitosť jadrovín. Organické fungicídy stále viac nahrádzajú meďnaté a sírnaté fungicídy. Nevýhodou je, že väčšina z nich pôsobí len na určité parazitické huby.

Fytohormóny

sa používajú hlavne vo veľkovýrobe. Jedná sa o prípravky ktoré stimulujú (podporujú) alebo inhibujú (brzdia) rast rastlín.

K ostatným prípravkom, ktoré sa využívajú súčasne so zoocídmi sa radia repelenty. Jedná sa o odparníky, ktorých úlohou je odpudiť škodlivý hmyz z výsadieb hospodárskych plodín. Atraktanty majú zase za úlohu lákať škodlivý hmyz. Najčastejšie využitie nachádzajú pri signalizačných feromónových lapačoch na obaľovačov.