Základy správneho kompostovania

Súčasťou starostlivosti o úžitkovú či okrasnú záhradu je kompostovanie. Kompostovanie predstavuje kolobeh spracovania záhradníckeho odpadu, jeho premenu na organickú hmotu a živiny, ktoré slúžia ako hnojivo na podporu rastu rastlín. Pri kompostovaní je však potrebné dodržať niekoľko základných faktorov, aby prebehol proces kompostovania rýchlo a bez komplikácii v podobe hnitia a plesnivenia kompostovej zakládky. Len tak môže kompost priniesť rýchly úžitok v záhrade.

Výroba kvalitného humusu

Hlavnou výhodou kompostovania je výroba kvalitného humusu mimo pôdneho prostredia. Využitím kompostu sa zvyšuje obsah humusu v pôde a výrazne sa urýchli proces obnovy úrodnosti pôdy. Pôda by mala obsahovať približne 3 % organickej hmoty a z hľadiska úrodnosti pôdy tvorí jej významnú a nezastupiteľnú súčasť. Humus je dôležitý pre vytváranie štruktúry a kyprosti pôdy, kapacity živín a vody. Tým pádom priaznivo ovplyvňuje vodný, vzdušný a tepelný režim pôdy. Okrem tvorby humusu má kompostovanie množstvo ďalších výhod. V komposte možno spracovať všetky organické odpady, ako je pokosená tráva, zvyšky zeleniny, listy, seno, podrvená drevná hmota. Oproti maštaľnému hnoju má výhodu v tom, že nestráca živiny a tak nie je potrebné ho okamžite po rozhodení na pestovateľskú plochu zapracovať do pôdy. Taktiež je kompost lacným zdrojom živín, ktoré sú pre rastliny ľahko prijateľné.

Spôsoby kompostovania

Kompostovanie môže prebiehať v kompostových zakládkach, ktoré si možno predstaviť ako voľne loženú kopu alebo pás biologicky rozložiteľného odpadu. Výhodou sú nulové náklady na založenie zakládky, pretože je potreba iba rovná plocha, napríklad v rohu záhrady. Ďalšou výhodou je jednoduchá manipulácia pri prekopávaní a prehadzovaní kompostu. Nevýhodou je rýchlejšie presychanie zakládky, čo sa však v letných dňoch dá vyriešiť závlahou.

Kompostovanie môže prebiehať taktiež v statických plastových kompostéroch, ktoré sú veľmi rozšíreným prvkom v malých rodinných záhradách. V posledných rokoch prebieha rozmach v kompostovaní práve týmto spôsobom. V predaji je množstvo tvarových variantov plastových kompostérov v rôznych veľkostiach a cenových kategóriách. Základným znakom týchto kompostérov sú perforované steny, ktoré slúžia na výmenu plynov, ktoré vznikajú pri kompostovaní a odvod prebytočnej vody, ľahké vrchné otváranie na vkladanie biologicky rozložiteľného odpadu a spodné dvierka na vyberanie kompostu. Výhodou týchto kompostérov je šetrenie miesta, pretože zabraňujú zosýpaniu a rýchlemu presychaniu zakládky. Nevýhodou je zložité prekopávanie rozkladajúceho sa biologického odpadu v kompostéri.

Tretí spôsob kompostovania môže prebiehať v rotačných kompostéroch. Konštrukčne sú tieto kompostéry riešené ako jeden alebo dva rotujúce plastové bubny umiestnené na kovovej konštrukcii, do ktorých sa vkladá biologicky rozložiteľný odpad. Výhodou týchto kompostérov je ich ľahká manipulácia, rýchle a jednoduché premiešanie biologického odpadu otočením bubna a jednoduché vysypanie kompostu do fúrika. Nevýhodou sú vysoké finančné náklady na zakúpenie kvalitného rotačného kompostéra.

Vznik kompostu

Premena biologicky rozložiteľného odpadu na kompost prebieha v niekoľkých fázach a pri dodržaní základných faktorov kompostovania je kompost hotový za 3 mesiace. 1. fáza – mineralizácia sa vyznačuje rýchlym vzostupom teploty v priemere na 65 °C v strede zakládky a následne relatívne aj jej rýchlym poklesom. V tejto fáze prebieha rozklad organických látok a objem biologicky rozložiteľného odpadu sa zmenší až o 30 %. Prvá fáza je dôležitá aj kvôli prekopávaniu a premiešaniu biologického odpadu, ktorý sa nachádza na okraji zakládky. Prvé prekopávanie sa vykonáva po štryroch týždňoch od založenia zakládky alebo naplnenia kompostéra, o ďalšie 4 týždne nasleduje druhé prekopávanie. Ak by biologický odpad nebol dobre rozložený, možno po ďalších štyroch týždňoch vykonať tretie prekopávanie. 2. fáza – premenná sa vyznačuje pozvoľným poklesom teploty na 25 °C, organické látky sa menia na humusové zložky a ustáva mikrobiálny rozklad. Objem kompostovanej zmesi sa zmenší o ďalších 10 %, nezapácha a zafarbuje sa do hneda. 3. fáza – dozrievanie kompostu je typické rovnakou teplotou kompostu a okolia a tvorbou kvalitného humusu. Kompost je takmer hotový a nenastáva strata jeho objemu.

Správny pomer uhlíka adusíka

Medzi faktory ovplyvňujúce správne kompostovanie patrí pomer C:N (uhlík:dusík). Sú to prvky obsiahnuté v biologicky rozložiteľnom odpade. Ich pomer pre správny priebeh kompostovania sa pohybuje na hodnote 30:1. Výrazné odchýlky od tohto pomeru spomaľujú proces tvorby kompostu. Biologický odpad s vysokým obsahom uhlíka je napríklad slama, drevná hmota a piliny, a s vysokým obsahom dusíka slepačí trus, maštaľný hnoj a močovka. Aby sa tento pomer dodržal je vhodné kompostovať rovnaký podiel odpadu obsahujúci viac uhlíka s odpadom obsahujúcim viac dusíka.  Ideálny pomer C:N má trávna hmota, odpad zo zeleniny alebo výlisky z jabĺk a hrozna. Druhým faktorom ovplyvňujúcim kompostovanie je vlhkosť. Nedostatočná vlhkosť spôsobuje rozvoj plesní a prebytočná kvasenie sprevádzajúce zápachom. Ideálna vlhkosť pri kompostovaní sa pohybuje v rozmedzí 60 – 70 %, to sa dá zistiť tým, že kompost sa po stlačení v dlani nerozpadá a ani z neho nevyteká voda. Vlhkosť možno zvýšiť zálievkou a znížiť prekopávaním. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim kompostovanie je prevzdušnenie. To sa dá jednoducho dosiahnuť pravidelným prekopávaním v intervale štyroch týždňov. Posledným dôležitým faktorom je teplota. V prvej fáze by nemala presiahnuť 70 °C, pretože sa likvidujú baktérie, ktoré rozkladajú organické látky. Nedostatočná teplota zase spomaľuje proces ich rozkladu. Teplota sa meria pôdnymi teplomermi, znížiť sa dá zálievkou a zvýšiť prekopávaním.

Správny priebeh kompostovania možno podporiť urýchľovačom kompostu alebo baktériami, ktoré sa do kompostovej zakládky pridávajú na začiatku samotného procesu kompostovania (pri založení kompostovej zakládky alebo naplnení kompostéra). Tieto prípravky sú vo forme sypkej látky, ktorá sa rozsype alebo sa prípravky zalejú vodou a následne rozlejú na kompostovú zakládku alebo do kompostéra (návod na použitie určuje výrobca prípravku). Výhodou týchto prípravkov je rýchlejší proces kompostovania a obmedzenie zápachu počas priebehu kompostovania.

lepšie životné prostredie

Kompostovanie predstavuje jednoduchý spôsob ako spracovať biologicky rozložiteľný odpad. Zmenší sa množstvo komunálneho odpadu na skládkach, prispeje sa k lepšiemu triedeniu odpadu čím sa šetrí životné prostredie a prispeje sa k zvýšeniu úrodnosti pôdy používaním kompostu. Posledné roky sa začína viac myslieť na životné prostredie a popri zvyšovaniu povedomia o kompostovaní sa začínajú budovať mestské kompostárne, ktoré vo veľkom prijímajú a spracovávajú  biologicky rozložiteľný odpad, ktorý si je možné prísť zobrať po skompostovaní a použiť podľa vlastného účelu.

Autor: Ing. Lukáš Vaštík