Ako bezpečne a zodpovedne používať chemické prípravky?

Pri práci s prípravkami na ochranu rastlín je dôležité si uvedomiť niekoľko všeobecných zásad. Dôležité je myslieť na ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia, preto je potrebné si preštudovať návod na použitie prípravkov s upozorneniami. Každé balenie obsahuje údaje o predpísaných ochranných pomôckach pri ich používaní, údaje o prvej pomoci pri požití, vdýchnutí alebo zasiahnutí pokožky, údaje o skladovaní a zneškodnení obalov a zvyškov prípravkov a údaje o príprave postreku.

Proti hospodársky významným chorobám a škodcom je potrebné zasahovať preventívne. Postupuje sa buď podľa metodických pokynov, pričom sa zohľadňuje najmä vplyv počasia, sledovaním signalizačných lepových dosiek a feromónových lapačov alebo sledovaním signalizačných správ vydávaných ÚKSÚP-om. Proti menej významným chorobám a škodcom sa zasahuje až po prekročení prahu škodlivosti.

Aplikácia prípravkov

Aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín je dôležité správne načasovať a zohľadniť priebeh počasia. Neodporúča sa aplikovať prípravky počas slnečných a teplých dní. Niektoré prípravky totiž môžu pôsobiť na rastliny fytotoxicky (prejavuje sa spálenými listami) a kvapalina sa rýchlejšie odparuje. Preto sa odporúča aplikácia prípravkov v ranných alebo večerných hodinách. Po aplikácii by nemalo pršať, alebo zavlažovať na list aspoň 6 hodín. Zohľadňovať sa musí aj jedovatosť prípravku pre včely. Prípravky jedovaté pre včely sa nesmú aplikovať počas kvitnutia rastlín, môžu sa aplikovať iba ak včely nelietajú. Ak rastliny kvitnú, najvhodnejšie je použiť prípravky neškodné pre včely.

Po aplikácii prípravkov sa musí brať ohľad na agrotechnický termín. Agrotechnický termín znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom. Zabezpečí sa tak dostatočne dlhý čas do zberu alebo konzumácie ošetrenej plodiny a nedôjde tak k ohrozeniu zdravia. Dôležité je dodržiavať ďalšie prípadné obmedzenia uvedené v návode na použitie, ako napríklad počet aplikácii za rok a striedanie prípravkov. Pri striedaní prípravkov je potrebné si uvedomiť, že sa musí striedať účinná látka, nie len názov prípravku, pretože dva rôzne prípravky môžu mať tú istú účinnú látku.

Prečo používať zmáčadlá?

Súčasťou ochrany rastlín s voskovým, hladkým povrchom listov (cibuľoviny, hlúboviny) sú zmáčadlá. Zmáčadlá zabezpečujú lepšiu priľnavosť aplikovaného prípravku k povrchu rastliny a znižuje sa percento odplavenia zrážkami. Niektoré prípravky už zmáčadlá obsahujú, častokrát je však potrebné ich pridávať do prípravkov.

Pozor na správnu koncentráciu prípravkov.

Nízke dávky prípravkov na ochranu rastlín majú za následok slabý účinok a podporu vzniku rezistencie na aplikovanú účinnú látku. Vyššie dávky môžu poškodiť rastliny, kontaminovať pôdu a zanechávať zvyšky rezíduí v rastline a plodoch, čo predstavuje riziko pre ľudské zdravie. Preto je dôležité dbať na správne dávky a koncentrácie prípravkov, čím sa zabezpečí správne fungovanie chemickej ochrany, zamedzí sa ničeniu prírody a zbytočnému plytvaniu prípravkov.

Pozornosť treba venovať dátumu expirácie, ktorá býva väčšinou 2 – 3 roky. Po expirácii môžu prípravky strácať svoju účinnosť. Taktiež sa neodporúča dlhodobé skladovanie zarobených prípravkov s vodou.

Alternatívou k chemickým prípravkom sú prípravky na biologickej báze a prirodzený predátory. Táto biologická ochrana je šetrná k životnému prostrediu, nehrozí žiadna kontaminácia pôdy a ošetrené plodiny je možné konzumovať a spracovávať bez časového obmedzenia po ošetrení. Nevýhodou biologickej ochrany je vyššia cena za prípravky, kontaktný účinok a účinok ochrany sa prejaví až po niekoľkých dňoch.

Na čo si treba dať pozor?

Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín sú zvyšky účinných látok prítomných v rastlinách, plodoch, pôde alebo vode vznikajúce pri používaní prípravkov na ochranu rastlín. Prítomnosť rezíduí pesticídov v pôde a vo vodách je významným rizikovým faktorom, ktorý ohrozuje kvalitu životného prostredia a zdravia. Pri používaní silných koncentrácií chemických látok sa v pôde postupne vytvárajú z rezíduí toxické látky, ktoré sú následne vyplavované do spodných vôd. Aby sa tomuto procesu zabránilo, dôležité je dbať na správne koncentrácie pesticídov a podporiť tvorbu pôdneho edafónu (zelené hnojenie, hnojenie maštaľným hnojom, správny osevný postup), ktorý napomáha rozkladaniu rezíduí pesticídov v pôde. Ďalšími faktormi, ktoré napomáhajú rozkladaniu rezíduí je teplo, slnečné žiarenie a hydrolýza (rozklad látky pôsobením vody). Obsah týchto rezíduí je možné zistiť v akreditovaných laboratóriách.

Rezíduá v rastlinách, ich plodoch, v pôde a vode zostávajú niekoľko týždňov až mesiacov. Závisí to od vyššie spomínaných faktorov: koncentrácia účinnej látky, pôdny edafón, teplo, slnečné žiarenie a hydrolýza, preto je zložité určiť presný čas. Z dôvodu ochrany ľudského zdravia sú vydané smernice, ktoré udávajú povolené množstvo rezíduí. Všeobecne je potrebné sa riadiť agrotechnickým termínom, ktorý určuje minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom.